пътно транспортно произшествие

Пътно транспортно произшествие

Всяко дружество което има автомобил, поне веднъж за своята дейност е изправено пред пътно произшествие или злополука. Степента на претърпените щети може да бъде много различна. Като се започне от незначително надраскване на автомобила и се стигне до ситуация в която автомобилът не може да бъде поправен. Ако автомобилът не е застрахован, но извършителят на произшествието е известен, организацията може да получи обезщетение, като заведе дело в съда. Първите действия в случай на злополука. Във случай на злополука извършителите и потърпевшия трябва да изпълнят задълженията, предвидени във закона за движение по пътищата. Например, необходимо е да се спре превозното средство, да не се движат предмети, които са пряко свързани със произшествието. Пострадалите трябва да получат първа помощ. За да направите това, всеки автомобил трябва да има комплект за първа помощ. При авария или пътно транспортно произшествие трябва да се докладва на органите на КАТ.

Информацията за пътно транспортно произшествие

За да не губите време в очакване на органите от КАТ, трябва да напишете имената и адресите на свидетелите. Ако организацията има застраховка гражданска отговорност за този автомобил. Тогава водачът на автомобила трябва да информира останалите участници в пътно транспортното произшествие. Тази информация включва, номера на застрахователната полица, името, адреса и телефонният номер на застрахователното дружество. Освен това, организацията трябва да информира застрахователната компания за произшествието, което е станало. Като го информира за времето и мястото на произшествието, както и за обстоятелствата които са причинили произшествието. След това трябва да попълните двустранния протокол за ПТП. Която организацията е получила от застрахователната компания при сключване на договора. Попълненото известие трябва да бъде изпратено на застрахователното дружество по место живеене на потърпевшия или на мястото на произшествието.

Какъв е крайният срок за подаване на уведомлението

Крайният срок за подаване на уведомлението трябва да се извърши в рамките на 5 работни дни след произшествието. Във случай, че произшествието е станало в отдалечен район, крайният срок за подаване на уведомление е удължен до 15 дни. Уведомлението може да бъде изпратено лично на застрахователя или да се изпрати с препоръчана поща. В последния случай датата на изпращане на писмото, която е посочена в пощенската разписка, ще се счита за деня на подаване на уведомлението за произшествието. Във същото време, трябва да бъдат изпратено на застрахователната компания и изискването за застрахователно плащане. Служителите на КАТ трябва да издадат на мястото на произшествието, удостоверение за участие в произшествие на всеки участник в това произшествие. Чиято форма е одобрена от методическите указания за организиране на дейността на пътнотранспортните единици. В производствата за административни нарушения в областта на пътното движение.

В какъв дневен срок се извършва разглеждането на уведомлението

Освен това, при установяване на административно нарушение, контролните органи съставят протокол за административно нарушение. За физическо лице или документ за административно нарушение, извършено от юридическото лице. Копие от протокола трябва да бъде издадено на участниците във произшествието. Ако във резултат на произшествие са причинени материални щети на участниците. Контролните органи издават удостоверение на всички участниците във инцидента. Случаят с авто произшествието се разглежда във срок от петнадесет дни. Считано от датата на получаване на протокола от авто произшествието и другите материали по делото от длъжностното лице. Според резултатите от разглеждането на случая на авто произшествието, може да бъде издадено решение за прекратяване на производството по делото. Копие от решението се връчва на лицето за което е направено. Как се извършва авто техническата проверка.

Какво съдържат документите от пътно транспортно произшествие

Документите издадени от контролните органи на КАТ, съдържат само обща информация за външни повреди на автомобила, без подробни характеристики. А въпросът който притеснява всеки счетоводител е, какъв е размерът на понесената загуба ? Ако автомобила е пострадал при инцидент, за да се определи размера на загубата трябва да се извърши автомобилна техническа експертиза. Обмислете процедурата за представител на организацията, чийто автомобил е претърпял инцидент. Задължително е да се призове ответника, за да се провери съвместно повредената машина и да се определи степента на загубата. Необходимо е да се призове ответника писмено при получаване или със препоръчано писмо със обратна разписка. Специалист в консултантски център в присъствието на двете страни изготвя доклад от инспекцията на машината. В който се посочва списъкът на установените щети и дава заключение за необходимостта от замяна на резервни части и ремонтни средства.

Какво предвижда договорът за обезщетение при пътно транспортно произшествие

Експертното мнение се дава, като се взема предвид степента на износване на автомобила. Член 15 от Гражданския кодекс на Република България постановява, че лице чието право е било нарушено, може да поиска обезщетение за причинените му вреди. Освен ако законът или договорът предвижда обезщетение за загуби в по-малък размер. Под загубата се разбира разходите, които лицето, чието право е било нарушено, направи или трябва да направи. За да възстанови повреденото си имущество. Следва да се отбележи, че възстановяването на щетите, причинени от злополуки в по-малък размер от тези понесени от организацията. Чиято кола е била в произшествие, не е предвидена в действащото законодателство. Степента на износване на автомобила в размера на повредата, която може да бъде възстановена, не е засегната. Съгласно Методическото ръководство за определяне на стойността на автомобил, амортизацията на превозното средство се определя за определяне на стойността на автомобила.

Оценка при пътно транспортно произшествие

Оценката която експертът извършва на повреден автомобил, се прави изчисляване на разходите за неговия ремонт. А не сумата на компенсацията за възстановяване на повредения автомобил. Освен това, няма износени употребявани резервни части със сертификати за безопасност на официална продажба. Също така в продажбата не може да бъде включена автомобилната боя с каквато и да е степен на износване. Освен това, цената на работата по подмяна на повредените части на употребяван автомобил винаги е по-висока от тази на новата. Следователно ответникът трябва изцяло да компенсира действителните причинени вреди. Тоест цялата сума, която ищецът трябва да плати на сервизния център за ремонт на автомобили. За оценка на щетите, причинени от злополуката, организацията може да се свърже с експерт оценител, който има съответния лиценз. Необходимо да се направи предварителна проверка на автомобила и сключване на договор за оценка.

Как се определя крайната цена на щетите при пътно транспортно произшествие

Основата за сключване на договор за оценка на щетите е изявление, съставено във форма. Преди изготвяне на договор за оценка, експертът трябва да разкаже за процедурата за оценка на превозните средства. Правата и задълженията на клиента и оценителя и да покаже лиценза си. Договорът за оценка се изготвя в писмена форма. Въз основа на договора, оценителят е длъжен да определи пълната цена на ремонта. Като вземе предвид пазарната стойност на резервните части, материалите и ремонта. След това оценителят съставя доклада за инспекцията в присъствието на клиента и друг участник в произшествието. Обобщава резултатите, получени по време на инспекцията на превозното средство и определя крайната цена на щетите. Въз основа на този акт се изготвя доклад за оценка. Тя трябва да съдържа датата на оценката, нейната цел, информация за издадената лицензия на оценителя.

Какви документи може да се включат към доклада

Необходимо е подробно описание на инспектирания автомобил и неговата балансова стойност. Освен това оценителят е длъжен да описва разходите за щети и тяхната обща стойност. В допълнение към горното, оценителят може да включи в доклада и друга информация. Основното е, че е ясно защо щетите се оценяват по този начин, а не по друг начин. Структурата и съдържанието на доклада за оценка се избират от специалиста. Към доклада могат да бъдат приложени допълнителни документи като копие от лиценза. Копие от застрахователната полица за гражданска отговорност на оценителя. Копие от удостоверението за квалификация на оценителя. След сключване на договора се издава акт за приемане на предоставените услуги, който се подписва от клиента и оценителя. Отчитане на разходите за възстановяване на автомобил при инцидент. Щетите от инцидента трябва да бъдат възстановени от този, който е виновен за пътно транспортното произшествие.

Вреди причинени при пътно транспортно произшествие

Въпреки това, докато производството е в ход и са изготвени необходимите документи, двете страни трябва сами да възстановяват автомобилите си. В същото време често се извършва подмяна или възстановяване на основата и частите на автомобила, монтаж, настройка и последващи тестове. Всички тези работи не водят до увеличаване на неговия полезен живот. Нито пък до увеличаване на експлоатационните характеристики, нито до модернизирането на автомобила. Ето защо, първоначалната цена на автомобила не се увеличава. Обезщетение за щети, причинени от злополука. Както вече споменахме, щетите нанесени на имуществото на юридическо лице, се възстановяват от лицето, което е причинило вредата. Лицето е освободено от обезщетение, ако докаже че вредата е причинена не по негова вина. Но тази ситуация не засяга инцидента. Ако автомобилът е повреден в резултат на злополука, другата страна е длъжна да компенсира щетите.

Процедурата за обжалване пред съдебните органи

Вината на пострадалия също не се взема предвид при възстановяването на редица допълнителни разходи. Работодателят може изцяло или частично да отхвърли финансови искове срещу водача, отговорен за произшествието, като вземе предвид обстоятелствата на инцидента. Освен това в някои случаи служителят е освободен от отговорност. Ако фирмата ви е пострадала при инцидент в случай, че водачът на фирмата не е виновен за произшествието което е станало. Отражението на счетоводните операции ще бъде различно. Сумата, която се присъжда на пострадалия при инцидента се отразява върху кредита на сметката. В допълнение, виновникът на инцидента също трябва да компенсира вашата компания, сумата на държавната такса, което е било платено при подаване на дело в съда. Това е протоколът за проверка на техническото състояние на автомобила. Който е съставен на мястото от органите на КАТ, както и документът, идентифициращ извършителя на произшествието.

Какво прилага съда при пътно транспортно произшествие

Съдът трябва да приложи доказателства за писмените призовки на ответника за инспекция на повредения автомобил. Двустранен доклад за инспекцията, съставен на мястото и авто-техническа експертиза. Изчисляване на разходите за ремонт на автомобила, като се вземат предвид разходите за ремонтни работи и резервни части. Които трябва да бъдат заменени, удостоверение за застрахователно обезщетение за щети. Ако вашата компания вече е похарчила пари за ремонт на автомобила, тогава съдът трябва да представи документи, потвърждаващи този факт. Съгласно члена от Арбитражния процесуален кодекс на Република България, а исковата молба се представя писмено на арбитражния съд. Тя се подписва от ищеца или от негов представител. При предявяване на иск, Вие сте длъжни да изпратите копие от иска на другите лица, участващи в делото.

Повече информацията за пътно транспортно произшествие

Най-добре е да изпратите копия от исковата молба с препоръчано писмо и опис на приложените молби и протокола за проверка. Исковата молба трябва да бъде придружена от документи, потвърждаващи плащане на държавна такса. Изпращане на копия от исковата молба и приложените към тях документи на лица, участващи в делото и обстоятелствата на които се основава искът. Ако исковата молба е подписана от представителя на ищеца. Към него се прилага пълномощно, което потвърждава правомощията му да предяви иск. Представител на организация в арбитражен съд може да бъде всеки гражданин, който има надлежно пълномощно. Такъв представител може да бъде или служител на предприятието, или адвокат с когото фирмата е сключила договор за представителство. Пълномощното от името на организацията се издава подписано от неговия ръководител или друго лице, упълномощено от учредителните му документи. Пълномощното се удостоверява с печата на организацията.