Международен транспорт

международен транспорт

Международен транспорт

Международните транспортни организации играят важна роля в улесняването на търговията. Тъй като те представляват членовете си в преговорите за улесняване на търговията и често играят роля. В насърчаването на мерките за улесняване на търговията и в прилагането на инструменти и решения за улесняване на търговията между техните общности. Международен транспорт. Основните международни транспортни организации за улесняване на търговията са както следва. Международната асоциация за спедитори FIATA, представлява транспортната спедиторска индустрия и е неправителствена организация с членове. Обхващащи приблизително 40 000 фирми за спедиция и логистика и с около 8-10 милиона души в 150 страни. FIATA създаде стандартни документи и техните електронни еквиваленти за използване от спедитори по целия свят. Това са, сертификат за получаване на товари, сертификат за транспортиране на товари. Приемане на склада по договаряне, мултимодален транспорт, непрехвърлима мултимодална транспортна товарителница.

Правила за опасни товари

Това са декларации на превозвачите за превоз на опасни товари, сертификат за товароносимост на превозвачите и инструкции за изпращане. Международната асоциация за въздушен транспорт, е неправителствена организация, представляваща въздухоплавателната индустрия. Нейните членове се състоят от 240 авиокомпании които представляват 84% от общия въздушен трафик. IATA предоставя стандартен подход за улесняване на товарни превози. За да се съобразят с правителствените разпоредби, изискващи предоставянето на информация за товара. IATA е разработила правила за опасни товари и за подготовка и документиране на опасни товари. Правилата на IATA са стандарт за транспортиране на живи животни. Конвенцията за международна търговия със застрашени видове, препоръчва в резолюцията си транспортиране на живи екземпляри. Страните, които се занимават с подготовка и транспортиране на животни следват инструкциите и ги включват в националното им законодателство.

Раздели за международен транспорт

Наредбите на IATA за развалящи се товари са референтно ръководство за всички страни. Участващи в опаковането и обработката на развалящи се стоки за въздушен транспорт. CITES препоръчва всички страни, занимаващи се с подготовката и транспортирането на живи растителни екземпляри. Да следват инструкциите на PCR и да ги включат в националното си законодателство. За електронната комуникация, IATA разработи решения чрез електронни товари, чиято цел е да премахне хартията. От веригата за доставки на въздушни товари и да я замени с по-евтини, по-точни и по-надеждни електронни съобщения. Използват се както традиционните EDI съобщения чрез стандартите CARGO-IMP на IATA, така и XML съобщенията. Международната корабоплавателна камара и Международната федерация за корабоплаване ISF, са основната международна търговска асоциация. И работодателската организация за оператори на търговски кораби, представляващи всички сектори и търговски дружества и около 80% от световния търговски флот.

Какви са отраслите за международен транспорт

Те представляват отрасъла по въпросите за улесняване на търговията, като например. Морска безопасност, стандарти за корабостроенето, отговорност за товара, корабоплаването и свободната търговия. Международният съюз за автомобилен транспорт IRU, е световната организация за автомобилен транспорт, представляваща интересите на операторите на камиони. Както и интересите на операторите на автобуси и таксита за мобилността на хора и стоки по пътя. IRU е активна в улесняването на търговията с автомобилен транспорт и има за цел да хармонизира, доколкото е възможно, цялото законодателство. Което понастоящем регулира международния транспорт, за да се осигури оперативна съвместимост. И да се избегне дублиране и ненужно объркване, което води до скъпоструващи забавяния, нарушения на закона и глоби. UIC, Международният съюз на железниците, е неправителствена организация, представляваща железопътната индустрия. UIC определя и публикува стандарти за железопътните сектори.

Какви са отраслите за международен транспорт

Компанията за хамалски услуги Хамали ЕООД е лидер в индустрията в международното разпространение на висококачествени мебели и компоненти за обзавеждане. Те съдействат при товаренето на контейнери, така че да съдържат само мебели и подобни продукти. Като по този начин се гарантира най-голяма грижа при товаренето и транспортиране. Всички стоки, които са предназначени за чужбина, се товарят на международна платформа. UIC отговаря за железопътната товарителница CIM. UIC е разработила стандарти за обмен на информация между железопътните компании и операторите на железопътната инфраструктура, наречена още ТСОС. Това е техническа спецификация за оперативна съвместимост. SMDG е потребителска група за корабни линии, терминали за контейнери и пристанищни власти. Тя е разработила стандарти за индустрията на морските контейнери за обмен на информация. За плановете за складиране и за индивидуалното придвижване на морски контейнери до и от пристанищата. Превоз на контейнери в пристанищата с пристанищен мотокар и други.