гражданска отговорност

Гражданска отговорност на автомобила

Съгласно закона от гражданския кодекс на Република България, всеки собственик на автомобил е длъжен да заплати. Причинени от него вреди в резултат на злополука за живота, здравето или имуществото на трети лица. За всички собственици на автомобили, тази „Гражданска отговорност“ е задължителна. Осигуряването на гражданска отговорност на собствениците на превозни средства ви позволява да компенсирате непредвидени финансови разходи. Както и да избегнете съдебни и неформални производства по пътищата. Повечето застрахователни компании предлагат застрахователни услуги и закупуване на застраховка Гражданска отговорност за собственика на автомобила. Застрахователният договор може да бъде сключен с физическо лице, което е собственик на превозното средство или го притежава законно. Имуществените интереси на лицето, чиято отговорност е застрахована. Във връзка със задължението за обезщетяване на щети върху живота, здравето или имуществото на трети лица.

Застрахователни рискове

Застрахователните рискове може да включват, смърт или нараняване на граждани или физическо увреждане. Увреждане или унищожаване на имущество на граждани и юридически лица, имуществени вреди. Допълнителни разходи, свързани с повреждане или унищожаване на имуществото на пострадалите. Това зависи от техническите характеристики на превозното средство, застрахователната сума, лимит на обезщетение. Срока на застрахователния договор, начина на шофиране на лицето, чиято отговорност е застрахована, и други параметри. При признаване на настъпването на застрахователно събитие на пострадалите лица. Се изплаща застрахователно обезщетение в размер на действителната вреда. Причинена на техния живот, здраве или имущество, както и съдебни разноски в случай на обезщетение за вреда. Размерът на застрахователното плащане за всички събития, които са настъпили през срока на застрахователния договор. Не може да надвишава застрахователната сума, установен по застрахователния договор.

Задължителна застраховка Гражданска отговорност

Задължителна застраховка Гражданска отговорност на собствениците на превозни средства се извършва в съответствие с изискванията на закон. За задължително осигуряване на гражданска отговорност на собствениците на превозни средства. В допълнение, правното основание за Гражданска отговорност е гражданският кодекс на Република България. Други федерални закони и нормативни актове, приети в съответствие с тях, както и международни договори на Република България. Основният под законов акт, регламентиращ отношенията и правилата за задължително застраховане. На гражданската отговорност на собствениците на превозни средства, установени в правилника. Гражданска отговорност на автомобилите се основава на принципа на универсалност. И задължителна застраховка за отговорност на собствениците на превозни средства с член 3 от Закона за Гражданската отговорност. В съответствие с закона за застраховка Гражданска отговорност.

Процедурата за сключване на договор за „Гражданска отговорност“

Се отнася до собствениците на всички превозни средства, използвани на територията на Република България. Застрахователят се задължава да извърши застрахователно обезщетение в случай на застрахователно събитие за определена такса. Която е заплатена от застрахования, това е застрахователната премия. Собственикът на превозното средство е длъжен да направи застраховка гражданска отговорност, преди да си регистрира автомобила. Преди изтичането на определения период е позволено да се управлява превозно средство. При липса на двустранен протокол за ПТП или без прехвърляне на нов собственик в съществуваща застраховка. Застраховката се осъществява от собственика на автомобила чрез сключване на договор с застрахователя. В който се посочва конкретното превозно средство, чиято гражданска отговорност е застрахован собственика на автомобила.

Списъкът на документите за „Гражданска отговорност“

Заявление за сключване на договор за задължително застраховане. Паспорт или шофьорска книжка за самоличност ако застрахования е физическо лице, удостоверение за държавна регистрация на юридическо лице ако застрахованият е юридическо лице. Документ за регистрация на превозно средство, издаден от органа за регистрация на превозни средства. Паспорт на превозното средство, свидетелство за регистрация на превозно средство, технически паспорт или технически сертификат. Шофьорска книжка или копие от шофьорската книжка на лице, упълномощено да управлява превозно средство. Ако договорът за задължителна застраховка е сключен при условие, че само определени лица имат право да управляват превозното средство. Диагностична карта, съдържаща информация за съответствието на превозното средство със задължителните изисквания за безопасност на превозното средство.

На кого се издава застрахователната полица за „Гражданска отговорност“

Застрахователната полица се издава на притежателя на полицата, веднага след като притежателят на полицата. Е представил всички изисквани от закона документи за сключване на договор и заплащане на застрахователната премия. Размерът на застрахователното възнаграждение се определя на базата на осигурителни ставки. Ограничаване на размера на основния лихвен процент, процентът на застрахователните тарифи. Както и изискванията за структурата на застрахователните тарифи и тяхното прилагане от страна на застрахователите. Конкретните размери на основните ставки на застрахователната тарифа, се определят от всеки застраховател, самостоятелно в рамките на предвидените граници. Съответният документ трябва да бъде публикуван от застрахователя на официалния му уебсайт в Интернет. Във съответствие с процедурата за прилагане на застрахователни ставки от застрахователите.

Как се изчислява застрахователната премия за конкретен договор

Застрахователната премия за конкретен договор се изчислява като произведение на базовата ставка и съответните коефициенти. Застрахователят е длъжен да представи писмено изчисление на застрахователната премия, дължима в рамките на три работни дни. Възможно е да се изчисли приблизителната стойност на застраховката. С помощта на съответната услуга на официалния уебсайт на професионалната асоциация на автомобилните застрахователи. Автомобилните застрахователи са длъжни да осигуряват непрекъсната работа на официалните си уебсайтове, за да сключват договори. Промяната в застрахователните тарифи не води до промяна в застрахователната премия по договора. Въпреки това, в случай на промяна в условията на споразумението през срока на неговата валидност. Застрахователната премия може да бъде намалена или увеличена, в зависимост от естеството на обстоятелствата, които са причинили съответните промени.

Какво може да включва застраховката Гражданска отговорност

Застрахователният случай за ПТП може да включва обстоятелства. Които са настъпили не само в процеса на управление на превозно средство в буквалния смисъл на думата. Но и когато той участва в движението по пътищата в други форми, предвидени в законодателството за пътна безопасност. По-специално, застрахователно събитие може да бъде признато като причиняващо вреда по време на спирането и паркирането на превозното средство. Например, когато причиняват морални вреди или възниква задължението за компенсиране на загубени печалби. Увреждане на използването на превозни средства по време на състезание, тестване или шофиране в специално обособени места. Замърсяване на околната среда, възникване на задължение за компенсиране на работодателя за загуби, причинени от причиняване на вреда на служителя. Вреда по време на товарене и разтоварване.