автомобилно застраховане

Автомобилно застраховане

Автомобилното застраховане в България се състои от задължителна застраховка „обща отговорност“ и доброволно застраховане на моторни превозни средства. Задължително автомобилно застраховане в България. Общата задължителна застраховка в България се нарича Гражданска отговорност. Този вид застраховка е задължителна, без нея автомобилът не може да се експлоатира. Застраховката за отговорност включва две основни функции. Първата от тях гарантира възстановяване на материални и нематериални загуби за пострадалите при пътно транспортни произшествия. Втората функция е да защити виновника и пострадалите на директни претенции един към друг. Всички взаимни искове и щети са направени от застрахователната компания, в която извършителят на произшествието е издал гражданска отговорност. Трябва да се има предвид, че чрез сключване на договор за застраховка гражданска отговорност не застраховате автомобил срещу рискове и щети.

Специални автомобилни застрахователни договори в България

А застраховате отговорността си пред трети лица в случай на злополука по ваша вина. Общата застраховка „Гражданска отговорност“, покрива имуществени щети по автомобила. И не имуществени щети за здравето или смърт или щети, които са причинили инцидента на трети лица. В същото време максималната отговорност на съответното застрахователно дружество е ограничена от така наречените „Лимит на отговорност”. Това означава че, застрахователните суми или обезпечения които трябва да бъдат платени, не могат да надвишават определена сума. Злополука на хората, които са били в автомобила. Този вид застраховка гарантира на собственика на автомобила, обезщетение за не имуществени вреди като здраве. Живот и физическо състояние на пътниците и водача на автомобила. Застраховката покрива настъпването на щети, както когато превозното средство е в движение, така и в моментите на качване и слизане.

„Авто съдействие” при автомобилно застраховане

Този вид застраховка е задължителна, ако автомобилът се използва като обществен транспорт. Другия вариант е доброволен, ако автомобилът се използва за лични нужди. Максималните размери на плащанията за общо застраховане на гражданска отговорност. Се определят от Държавната комисия за финансов контрол и са еднакви за всички застрахователни компании в България. Този вид застраховка допълва „Авто КАСКО” и разширява възможностите му. Например, тя увеличава или напълно премахва ограничението на дистанцията при предоставянето на безплатна пътна помощ. Разширява действието на Auto CASCO на територията на Европейския съюз, списъка на безплатните услуги. Предоставяни при предоставянето на пътна помощ по пътищата и така нататък. “Зелена карта”. Този вид застраховка е необходима при пътуване до териториите на страните от бивша Югославия, Турция. Албания и други, които са подписали международното споразумение “Зелена карта”.

„Зелена карта” при автомобилно застраховане

За страните от Европейския съюз, договорът за гражданска отговорност, сключен в България, е валиден. Тоест при пътуване до държави от европейския съюз няма нужда да се сключва допълнителна застраховка за Зелена карта. Лимитите на отговорност за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобил, ако е настъпило събитие на територията на България. Един ранен – ​​1 милион лева. Двама или повече пострадали – 5 000 000 лева. Имуществени щети – 1 000 000 лева. Ако на територията на друга държава-членка на европейския съюз се е случило събитието. Максималният лимит на отговорността се определя от законодателството на тази страна. Ако лимитът на отговорност във страната, в която е регистрирано превозното средство, е по-висок. Тогава щетите се правят в границите на страната на регистрация на автомобила.

Доброволно застраховане на автомобили в България „Auto Casco”

Този вид застраховка може да се издава по искане на собственика на всяко моторно превозно средство. Което има българска регистрация или инвентарен номер и може да се движи самостоятелно. Това означава, че има собствени двигатели и средства за закрепване – ремаркета, полу ремаркета, каравани, колички и други подобни устройства. Този вид застраховка осигурява възстановяване на пълни или частични материални щети. При настъпване на застрахователни събития, посочени в застрахователния договор. Допълнителното оборудване на автомобили и камиони може да бъде застраховано с точно име и оценка. Ясно посочени в застрахователния договор или в приложението към него. За превозно средство, което има чуждестранна регистрация в случай на специален договор между тази страна и България. Може да бъде сключен и застрахователен договор за контролно пропусквателните пунктове.

„Автокаско“ при автомобилно застраховане

Тази застраховка договор може да бъде сключен с иск като в България, така и в Европейския съюз Evro KASKO. Доброволна застраховката Авто КАСКО осигурява пълна застрахователна защита за превозно средство в случай на пожар, кражба. Действията на нарушителите, пътнотранспортни произшествия, природни бедствия, включително злополуки на паркинги и други събития. Които водят до частично или пълно повреждане на автомобила. В допълнение към списъка на възможните застрахователни събития. Някои застрахователни компании практикуват застраховка и комбинации от изброените застрахователни претенции. Застрахователни събития, които не се покриват от Авто КАСКО. Застрахователната премия не се изплаща в следните случаи. Ако колата е управлявана от лице без шофьорска книжка. Ако шофьорът е бил в алкохолна или наркотична интоксикация. Ако увреждането е причинено умишлено от собственика на автомобила или членовете на неговото семейство.

Допълнителна информация за автомобилно застраховане

Ако застрахователното събитие е в резултат на износване, технически инцидент или фабричен дефект. Щетите се оправят като се намалят всички разходи за монтаж или части, която е причинила щетата. Ако възникне събитие поради повреда на гумите поради влошаване, лошо състояние, силно спиране или фабричен дефект. Ако повредата е причинена в резултат на пожар, причинен от боядисване, ремонт и други подобни действия с автомобила. Когато автомобилът е бил откраднат, освен ако не е посочено друго нещо в договора. При отсъствие на необходимия документ, издаден от компетентния орган, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие, като доклад за злополука. Тест за алкохол, двупосочен протокол, повикване към мобилната група и посещение на мястото на събитието. Ако представените документи съдържат неверни данни. Когато се опитвате да заблудите застрахователната компания. С предоставянето на фактури за ремонта, съдържащи завишени цени за части и разходи за работа.

Необходими документи и изисквания за автомобилно застраховане

Ако срокът за уведомяване на застрахователната компания е пропуснат. Застрахователните компании регулират периода, през който те трябва да бъдат уведомени за настъпилото застрахователно събитие. За сключване на застрахователен договор за Авто КАСКО, трябва да предоставите копие от удостоверението за регистрация на превозното средство. Ако автомобилът току-що е бил закупен от оторизиран дилър на тази марка, имате нужда от копие на фактурата за покупка и копие от техническия стандарт. За сключване на застрахователен договор и за срока на неговата валидност е необходимо автомобилът да е технически обоснован. Както е видно от преминаването на преминалата техническа проверка. Повечето застрахователни компании при сключване на договора изискват от автомобила да има звукова аларма. След подписване на договора за застраховка автомобила се маркира в център за маркиране.

Територия на действие при автомобилно застраховане

Застраховката Авто КАСКО е валидна в цялата страна. Ако застраховка „Гражданска отговорност“ и „Авто КАСКО“ се сключват в една и съща застрахователна компания. Тогава вашият автомобил получава безплатно застрахователно покритие на Авто КАСКО. Което от своя страна е валидно в страните от европейския съюз. Някои застрахователни компании предоставят като бонус допълнително застрахователно покритие на територията на трети страни. Трябва да се има предвид, че когато споразумението е сключено с Auto CASCO на територията на други страни. Кражбата на превозно средство в Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Албания. Босна и Херцеговина и Косово се изключва от списъка на застрахователните претенции. Във всеки случай, трябва внимателно да прочетете условията на застраховката която сте направили за автокаско, пред застрахователните компании и не се колебайте да им задавате всякакви въпроси.

Размер на застрахователното обезщетение при автомобилно застраховане

Застрахователната сума, посочена в договора, не трябва да надвишава действителната цена на автомобила, изчислена към датата на сключване на договора. Разходите се определят въз основа на предоставените данни за марката и модела на автомобила, годината на производство. Характеристиките му, наличното допълнително оборудване и други технически характеристики. Началото на застрахователно събитие. При настъпване на застрахователното събитие е необходимо стриктно да се спазват изискванията на договора, а именно. Да уведоми незабавно компетентните органи като пътна полиция, пожарни и аварийни служби и пътна помощ. Във сроковете, посочени в застрахователния договор, уведомете писмено застрахователната компания за застрахователното събитие. Осигурете достъп до повредено превозно средство за проверка преди да отстраните повредата. Много застрахователни компании, в опит да привлекат клиенти, предлагат следните опции като добавка. Осигуряване на механични повреди на двигателя, скоростната кутия и някои други компоненти на превозното средство след края на гаранционния им период.

Необходими документи за регистрация на застрахователно обезщетение

Пълна подмяна на повредена кола. Когато настъпи застрахователно събитие, не поправяйте повредата на автомобила, преди да бъде проверен от представители на застрахователната компания. Във случай на загуба или кражба на удостоверение за регистрация, технически сертификат, алармена система или дистанционно управление. Незабавно уведомете пътната полиция с регистрацията на протокола, от който трябва да имате едно копие. След това уведомете застрахователната компания за инцидента в рамките на 24 часа. За всички промени в адреса, смяна на собственика на автомобила трябва да уведоми застрахователната компания. Застрахователна полица, включително всички допълнения и приложения към нея. Документ за регистрация на автомобил. Удостоверението за правото на водача да управлява автомобил по време на настъпването на застрахователното събитие. Документи, потвърждаващи настъпването на застрахователното събитие като двустранен протокол. Кой може да сключи застрахователен договор за Auto CASCO. Доброволен застрахователен договор за автомобил може да бъде сключен от всяко физическо или юридическо лице.